Mikulás nyereményjáték

Takács Sára, mint a mikulastoll weboldal és facebook oldal tulajdonosa és a Frutkaia sro. (székhely: 94301 Párkány, Szent István utca 1/b, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, Mikulás nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

Takács Sára továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mikulastoll.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően,
Mikulás nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

 

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik www.mikulastoll.hu weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.


2. A Játék időtartama: 2021.09.18. 10.00 óra – 2021.10.02. 23.59 óra

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 2 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertesek fejenként 1-1 darab könyvet nyernek meg.

A nyerteseket sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2021.10.03. 10:00

A nyertes kiválasztása Social Winner alkalmazás rendszerén keresztül, véletlenszerű sorsolás útján történik.

Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2021.10.02. 23.59 óra

Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2021.10.03. 10:00

Eredményhirdetés a mikulastoll Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.


3. A Játék menete
1. Keresd fel a mikulastoll Facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást.
4. Jelölj meg 2 ismerősödet kommentben.

A www.mikulastoll.hu oldalon megtalálható a helyes válasz.

A játék kérdése: Kik voltak a mesében az emberiség őrzői?


Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban. A többször válaszolók kizárásra kerülnek a nyereményjátékból. A sorsolásban, csak a helyes megfejtést beküldök, vesznek részt. Ha szeretnéd, hogy az ismerőseid is értesüljenek a nyereményjátékról meg is oszthatod.

4. Az ajándékról a nyereményjáték során a következő ajándékok nyerhetőek meg:1-1 darab, Mikulás Élete és Kalandjai című mesekönyv.

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Lebonyolító a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező és Lebonyolító a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől és a Lebonyolítótól nem követelheti.

A nyeremények postázását a Magyar Posta Zrt. végzi.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. Adatkezelési Tájékoztató: A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során általa megadott és a Játék során keletkezett személyes adatai (azaz a neve, e-mail címe, a Játékban való részvételének, esetleges nyertességnek ténye, a Játékos válasza a feltett kérdésre, a Játékban való részvétel módja és dátuma, időpontja) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Frutkaia sro, aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából szüksége van, de legkésőbb a Játék végét követő 3 hónapig, illetve esetleges jogszabályi kötelezettség esetén az adott jogszabályban meghatározott ideig (pl. a számvitelről szóló 2000. évi tv. 169. par. értelmében „A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.”, mely nyilvántartások, bizonylatok – pl. átadás átvételi jegyzőkönyv - a nyertesek azokon szereplő személyes adatait is tartalmazzák.  A 8 éves kötelező megőrzési idő a tárgyévet követő év június 1. napján indul).

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a Játék lebonyolítása céljából kezelje, a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, a következő címeken:

Frutkaia sro. (székhely: 94301 Párkány, Szent István utca 1/b)

A Játékos az Frutkaia sro. (székhely: 94301 Párkány, Szent István utca 1/b) címen  vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival:  kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az azokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az ajándék kupon átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Takács Sára végzi.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Frutkaia sro adatvédelmi tisztségviselőjével a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,  http://www.naih.hu/) fordulhat.

A Szervező tájékoztatja arról is a Játékost, hogy amennyiben a Szervező lehetővé teszi azt is, hogy a Játékos párhuzamosan más célú adatkezeléshez is hozzájáruljon (pl. reklámtartalmú üzenetek – hírlevelek – Szervező általi küldéséhez), akkor az a külön hozzájárulás is teljesen önkéntes és a jelen Játékhoz semmilyen módon nem kapcsolódik (nem előfeltétele a jelen Játékban való részvételnek és nem befolyásolja a nyerési esélyeket, valamint nem a jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a más célú adatkezelésre).

Tájékoztatjuk, hogy a www.mikulastoll.hu további adatkezelési tájékoztatói ezeken a linkeken érhetőek el: Adatvédelm

A Szervező felhívja arra a Játékosok figyelmét, hogy a Facebook, mint önálló adatkezelő, a saját felelősségére maga is kezel személyes adatokat a saját Adatkezelési Szabályzata alapján, a jelen Játéktól függetlenül is, amely adatkezelési feltételeket minden regisztrált Facebook fiókkal rendelkező elfogadott a regisztrációkor.

Budapest, 2021. szeptember 16.

 

Igyekszem a gyermekeimnek a tárgyak és édességek helyett élményeket adni, mert arra sokkal tovább emlékeznek és emlegetik őket. Köszönöm a lehetőséget! :)

Jövőre is várjuk a leveleket! :)
K. Veronika
Drága Kisunokánk a legfontosabb számunkra, ezért nem volt kérdés, hogy meglepjük-e őt egy ilyen különleges ajándékkal. Csak ritkán tudunk találkozni, ezért mindent megteszünk, hogy boldogan mosolyogni lássuk őt.

Tibor és Mária
Kövess a facebook-on is bennünket!
X